Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Agartala 0.0
1 Nashik 0.710952
2 Shimoga 0.815341
3 Gujranwala 0.844134
4 Seremban 0.884193
5 Solapur 0.888895
6 Gangtok 0.903275
7 Bhagalpur 0.907537
8 Hefei 0.932569
9 Erode 0.97276
10 Dhanbad 0.975264
11 Bhuj 0.975552
12 Akola 0.989805
13 Faridabad 0.990939
14 Srinagar 0.997331
15 Tirunelveli 1.00218
16 Karimnagar 1.00528
17 Jalalabad 1.00549
18 Rajahmundry 1.00796
19 Rajkot 1.02594
20 Semarang 1.02962
21 Bilaspur 1.03829
22 Ipoh 1.04006
23 Siliguri 1.04442
24 Asmara 1.04847