Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Bhopal 0.0
1 Srinagar 1.12836
2 Amritsar 1.16028
3 Indore 1.22774
4 Aurangabad 1.39133
5 Nashik 1.48714
6 Udaipur 1.50724
7 Jaipur 1.51786
8 Jalandhar 1.52109
9 Kanpur 1.54252
10 Gwalior 1.57379
11 Jabalpur 1.58241
12 Peshawar 1.59131
13 Varanasi 1.60318
14 Bellary 1.61493
15 Multan 1.61656
16 Ahmednagar 1.61861
17 Coimbatore 1.6243
18 Kolhapur 1.63404
19 Guntur 1.64715
20 Lucknow 1.66739
21 Islamabad 1.67992
22 Jodhpur 1.69917
23 Quetta 1.71929
24 Baroda 1.73523