Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Chhattisgarh 0.0
1 Meghalaya 0.763831
2 Uttarakhand 0.90906
3 Jharkhand 1.05299
4 Mizoram 1.16058
5 Nagaland 1.17546
6 Balochistan 1.34442
7 Haryana 1.39753
8 Bhavnagar 1.41029
9 Nashik 1.44182
10 Tripura 1.44472
11 Tamilnadu 1.45204
12 Manipur 1.51459
13 Bikaner 1.54329
14 Pondicherry 1.58683
15 Maharashtra 1.62217
16 Ahmednagar 1.67258
17 Bihar 1.7356
18 Mashhad 1.73833
19 Faridabad 1.73926
20 Guwahati 1.76257
21 Kapurthala 1.81833
22 Sikkim 1.82087
23 Bilaspur 1.82289
24 Baroda 1.82485