Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Guangzhou 0.0
1 Tianjin 1.10264
2 Wuhan 1.25482
3 Jakarta 1.32065
4 Chongqing 1.44223
5 Harbin 1.48518
6 Nanjing 1.54839
7 Hangzhou 1.55249
8 Nairobi 1.59128
9 Kaohsiung 1.60149
10 Bangkok 1.61739
11 Qingdao 1.71029
12 Shenyang 1.76958
13 Yangon 1.78083
14 Xiamen 1.82383
15 Kumasi 1.84616
16 Taichung 1.8603
17 Kunming 1.87133
18 Accra 1.89134
19 Daegu 1.91968
20 Kolkata 1.92038
21 Shanghai 1.92336
22 Beijing 1.92492
23 Zhuhai 1.92779
24 Istanbul 1.93717