Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Hangzhou 0.0
1 Chongqing 0.922035
2 Tianjin 0.975555
3 Suzhou 0.996602
4 Penang 1.04403
5 Tainan 1.05141
6 Kunming 1.06593
7 Ningbo 1.08343
8 Xiamen 1.12151
9 Nanjing 1.12309
10 Taichung 1.17001
11 Foshan 1.1976
12 Kaohsiung 1.21653
13 Jinan 1.25557
14 Wuxi 1.25852
15 Pyongyang 1.27514
16 Gyeongju 1.28323
17 Jilin 1.30837
18 Harbin 1.31483
19 Mombasa 1.31964
20 Makati 1.34257
21 Xi'an 1.35764
22 Wenzhou 1.35825
23 Zhengzhou 1.36853
24 Kumasi 1.38911