Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Harbin 0.0
1 Tianjin 1.07784
2 Changchun 1.15941
3 Shenyang 1.22097
4 Kunming 1.30444
5 Hangzhou 1.31483
6 Ningbo 1.328
7 Tainan 1.33036
8 Penang 1.35026
9 Kaohsiung 1.36252
10 Riyadh 1.39515
11 Nanjing 1.4008
12 Jinan 1.4263
13 Monrovia 1.43797
14 Chongqing 1.45558
15 Taichung 1.46318
16 Guangzhou 1.48518
17 Surabaya 1.48861
18 Dhahran 1.55778
19 Qingdao 1.57006
20 Wuhan 1.57163
21 Tangier 1.59394
22 Ufa 1.59402
23 Datong 1.60326
24 Xiamen 1.60702