Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Hunan 0.0
1 Shandong 0.8048
2 Guangdong 0.858868
3 Henan 0.89821
4 Fujian 1.03038
5 Hubei 1.04562
6 Sichuan 1.0532
7 Yunnan 1.13965
8 Shanxi 1.20556
9 Chongqing 1.24847
10 Jilin 1.34082
11 Tianjin 1.35921
12 Xinjiang 1.41651
13 Hebei 1.432
14 Liaoning 1.47272
15 Heilongjiang 1.53406
16 Qinghai 1.57253
17 Hangzhou 1.57685
18 Jiangxi 1.65255
19 Gansu 1.65458
20 Wuhan 1.70993
21 Nanjing 1.7188
22 Ningbo 1.73224
23 Anhui 1.78355
24 Hainan 1.8212