Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Jaipur 0.0
1 Madurai 0.965347
2 Amritsar 1.05095
3 Udaipur 1.09401
4 Jalandhar 1.1074
5 Indore 1.11246
6 Gwalior 1.20326
7 Kolhapur 1.21764
8 Jodhpur 1.249
9 Tirunelveli 1.31263
10 Bellary 1.31618
11 Guntur 1.32471
12 Srinagar 1.33391
13 Ahmednagar 1.34143
14 Vellore 1.35011
15 Jabalpur 1.35454
16 Varanasi 1.36408
17 Ernakulam 1.3847
18 Satara 1.38784
19 Aurangabad 1.40137
20 Cuttack 1.41759
21 Agra 1.42401
22 Kanpur 1.46507
23 Lucknow 1.50804
24 Bhopal 1.51786