Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Jeddah 0.0
1 Amritsar 0.980062
2 Riyadh 1.01133
3 Batumi 1.07226
4 Abuja 1.10176
5 Kolhapur 1.12251
6 Penang 1.15547
7 Tuticorin 1.17003
8 Lusaka 1.17723
9 Nainital 1.19352
10 Ramallah 1.23709
11 Nashik 1.26395
12 Rajahmundry 1.26889
13 Bengaluru 1.30282
14 Ipoh 1.3138
15 Cotonou 1.31643
16 Srinagar 1.32994
17 Noakhali 1.33218
18 Adana 1.33648
19 Wenzhou 1.34603
20 Kisumu 1.38165
21 Shimla 1.38517
22 Bangui 1.38891
23 Jorhat 1.39073
24 Eskisehir 1.39177