Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Madurai 0.0
1 Jaipur 0.965347
2 Ajmer 1.1757
3 Warangal 1.25176
4 Amritsar 1.27042
5 Thanjavur 1.28063
6 Jodhpur 1.37065
7 Srinagar 1.38871
8 Gwalior 1.41523
9 Kolhapur 1.4345
10 Ahmednagar 1.47851
11 Ernakulam 1.4844
12 Vellore 1.49125
13 Mirpur 1.50387
14 Kottayam 1.51234
15 Agra 1.53677
16 Tirunelveli 1.53769
17 Satara 1.5502
18 Allahabad 1.56282
19 Udaipur 1.57987
20 Murshidabad 1.58264
21 Jalandhar 1.58666
22 Jabalpur 1.60203
23 Palakkad 1.60555
24 Bellary 1.61293