Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Maharastra 0.0
1 Tamilnadu 0.620092
2 Coorg 0.675525
3 Kermanshah 0.785458
4 Bhavnagar 0.806965
5 Yazd 0.808605
6 Jambi 0.813181
7 DiyarbakLATINr 0.847631
8 Kasur 0.92113
9 Alwar 0.942751
10 Ramanathapuram 0.958113
11 Nakhichevan 0.960963
12 Bikaner 0.97718
13 Malatya 0.988605
14 Gurdaspur 0.993971
15 Larkana 0.998645
16 Almora 0.99941
17 Mylapore 1.00738
18 Eskisehir 1.03119
19 Tumkur 1.03256
20 Anantapur 1.03267
21 Akola 1.03686
22 Ratnagiri 1.04969
23 Kasaragod 1.06583
24 Kadapa 1.06849