Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Meghalaya 0.0
1 Jharkhand 0.672716
2 Nagaland 0.722217
3 Mizoram 0.741245
4 Uttarakhand 0.745388
5 Chhattisgarh 0.763831
6 Balochistan 0.93463
7 Manipur 1.02972
8 Tamilnadu 1.06228
9 Tripura 1.15493
10 Sikkim 1.1576
11 Haryana 1.18929
12 Pondicherry 1.21451
13 Orissa 1.35606
14 Fars 1.41278
15 Bikaner 1.41378
16 Bahawalpur 1.41653
17 Maharastra 1.4477
18 Maharashtra 1.45318
19 Baluchistan 1.48331
20 Coorg 1.5014
21 Bhavnagar 1.53846
22 Nashik 1.55496
23 Vidarbha 1.55529
24 Kirkuk 1.58109