Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Mosul 0.0
1 Herat 0.645878
2 Kashgar 1.11098
3 Homs 1.24514
4 Basra 1.30618
5 Lydda 1.30976
6 Ahmednagar 1.37294
7 Kirkuk 1.37811
8 Bijapur 1.39713
9 Polotsk 1.44589
10 Murshidabad 1.46556
11 Bukhara 1.46874
12 Jenin 1.5112
13 Aleppo 1.51427
14 Kandahar 1.51596
15 Hamadan 1.53271
16 Durres 1.53507
17 Vidin 1.55121
18 Sistan 1.55275
19 Kolhapur 1.58283
20 Kars 1.59002
21 Kufa 1.59097
22 Karbala 1.59951
23 Manipur 1.62436
24 Latakia 1.63169