Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Nanjing 0.0
1 Hangzhou 1.12309
2 Tianjin 1.14702
3 Kaohsiung 1.25261
4 Chongqing 1.26817
5 Wuhan 1.26886
6 Rangoon 1.33651
7 Penang 1.35976
8 Pyongyang 1.36281
9 Harbin 1.4008
10 Tainan 1.50008
11 Jinan 1.54735
12 Guangzhou 1.54839
13 Ningbo 1.57159
14 Kigali 1.5726
15 Kunming 1.57309
16 Sichuan 1.64068
17 Changsha 1.66348
18 Xi'an 1.67927
19 Sarawak 1.68839
20 Khartoum 1.71344
21 Hunan 1.7188
22 Yunnan 1.7577
23 Shandong 1.75942
24 Jilin 1.8033