Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Shandong 0.0
1 Hunan 0.8048
2 Yunnan 0.940728
3 Sichuan 0.967842
4 Guangdong 0.969984
5 Hubei 1.03923
6 Henan 1.04047
7 Chongqing 1.06024
8 Hebei 1.15658
9 Shanxi 1.19536
10 Jilin 1.23168
11 Liaoning 1.2456
12 Fujian 1.27089
13 Tianjin 1.30342
14 Heilongjiang 1.45562
15 Anhui 1.47995
16 Xinjiang 1.50533
17 Jiangxi 1.51192
18 Gansu 1.53708
19 Wuhan 1.63001
20 Ningbo 1.65226
21 Qinghai 1.71535
22 Guangxi 1.74988
23 Nanjing 1.75942
24 Hangzhou 1.82498