Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Shanxi 0.0
1 Gansu 0.660171
2 Hubei 0.809443
3 Henan 0.83437
4 Hebei 0.935386
5 Fujian 1.00923
6 Ningxia 1.14728
7 Yunnan 1.16558
8 Xinjiang 1.1842
9 Guangxi 1.19474
10 Shandong 1.19536
11 Hunan 1.20556
12 Sichuan 1.21533
13 Anhui 1.28674
14 Jiangxi 1.29834
15 Heilongjiang 1.29854
16 Qinghai 1.41158
17 Guangdong 1.43486
18 Chongqing 1.56252
19 Jilin 1.68367
20 Liaoning 1.78325
21 Malacca 1.8028
22 Tianjin 1.82302
23 Dagestan 1.85906
24 Hefei 1.87342