Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Sichuan 0.0
1 Shandong 0.967842
2 Hunan 1.0532
3 Guangdong 1.07505
4 Fujian 1.12283
5 Henan 1.17858
6 Shanxi 1.21533
7 Yunnan 1.24635
8 Hubei 1.33362
9 Chongqing 1.42846
10 Tianjin 1.56263
11 Hangzhou 1.57537
12 Nanjing 1.64068
13 Gansu 1.65114
14 Xinjiang 1.74454
15 Jiangsu 1.74622
16 Liaoning 1.76094
17 Hebei 1.80903
18 Anhui 1.85113
19 Jilin 1.86939
20 Zhejiang 1.88227
21 Qinghai 1.91902
22 Hainan 1.92208
23 Nanyang 1.93636
24 Palawan 1.97594