Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Srinagar 0.0
1 Amritsar 0.764339
2 Jalalabad 0.852394
3 Jabalpur 0.925061
4 Kolhapur 0.941769
5 Ujjain 0.952058
6 Bilaspur 0.960606
7 Aurangabad 0.966784
8 Karur 0.970029
9 Warangal 0.976004
10 Nashik 0.979894
11 Haridwar 0.98669
12 Udaipur 0.99321
13 Agartala 0.997331
14 Varanasi 1.02853
15 Guwahati 1.03002
16 Ahmednagar 1.03237
17 Cuttack 1.04055
18 Karnal 1.0527
19 Faizabad 1.0554
20 Gujranwala 1.06062
21 Ambala 1.0607
22 Rajahmundry 1.06289
23 Jodhpur 1.06555
24 Bellary 1.06604