Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Tamilnadu 0.0
1 Maharastra 0.620092
2 Uttarakhand 0.827621
3 Meghalaya 1.06228
4 Nagaland 1.11841
5 Bhavnagar 1.16245
6 Coorg 1.17629
7 Alwar 1.20768
8 Bikaner 1.21952
9 Mylapore 1.2309
10 Mizoram 1.25161
11 Jharkhand 1.28027
12 Kolhapur 1.29517
13 Bundelkhand 1.33855
14 Wenzhou 1.34615
15 Alappuzha 1.3511
16 Semarang 1.35507
17 DiyarbakLATINr 1.37081
18 Noakhali 1.38083
19 Mymensingh 1.38167
20 Karimnagar 1.38239
21 Bhuj 1.39808
22 Gulu 1.4021
23 Kumbakonam 1.4025
24 Rajahmundry 1.40912