Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Tianjin 0.0
1 Chongqing 0.555613
2 Wuhan 0.854823
3 Qingdao 0.926733
4 Hangzhou 0.975555
5 Kunming 1.02135
6 Ningbo 1.07261
7 Harbin 1.07784
8 Guangzhou 1.10264
9 Nanjing 1.14702
10 Yangon 1.22494
11 Jinan 1.22666
12 Shenyang 1.23615
13 Pyongyang 1.25303
14 Kumasi 1.27131
15 Shandong 1.30342
16 Xiamen 1.34281
17 Hunan 1.35921
18 Jilin 1.39192
19 Foshan 1.41685
20 Monrovia 1.41748
21 Penang 1.43412
22 Taichung 1.45323
23 Changchun 1.46675
24 Kaohsiung 1.48751