Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Uttarakhand 0.0
1 Meghalaya 0.745388
2 Tamilnadu 0.827621
3 Chhattisgarh 0.90906
4 Jharkhand 0.961404
5 Nagaland 0.997234
6 Pondicherry 1.05769
7 Haryana 1.09939
8 Mizoram 1.13149
9 Maharastra 1.15355
10 Balochistan 1.15873
11 Maharashtra 1.16413
12 Sikkim 1.18048
13 Bikaner 1.2234
14 Nashik 1.26506
15 Bhavnagar 1.27317
16 Gujranwala 1.30298
17 Manipur 1.36601
18 Bahawalpur 1.39617
19 Orissa 1.45146
20 Mansehra 1.45165
21 Coorg 1.47672
22 Vidarbha 1.48058
23 Alwar 1.49352
24 Kolhapur 1.50062