Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Vidarbha 0.0
1 Pattani 0.737411
2 Nakhichevan 0.834047
3 Banten 0.834413
4 Coorg 0.890479
5 Saurashtra 0.946156
6 Badakhshan 0.967197
7 Cabinda 0.970746
8 Jambi 0.99557
9 Gilan 1.00336
10 DiyarbakLATINr 1.00628
11 Kannauj 1.018
12 Mazandaran 1.02969
13 Bundelkhand 1.03883
14 Kermanshah 1.04747
15 Bahawalpur 1.04836
16 Khuzestan 1.07946
17 Khost 1.08282
18 Hatay 1.1149
19 Maharastra 1.11779
20 Kodagu 1.12139
21 Maguindanao 1.14212
22 Syunik 1.1524
23 Fars 1.15342
24 Yanam 1.15409