Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Wuhan 0.0
1 Tianjin 0.854823
2 Chongqing 0.857331
3 Qingdao 1.03193
4 Jinan 1.20638
5 Kigali 1.22219
6 Kaohsiung 1.2353
7 Kunming 1.24787
8 Xiamen 1.24977
9 Ningbo 1.25152
10 Guangzhou 1.25482
11 Hefei 1.26794
12 Nanjing 1.26886
13 Kumasi 1.36643
14 Zhengzhou 1.41075
15 Pyongyang 1.4157
16 Rangoon 1.42217
17 Mombasa 1.43228
18 Asmara 1.43257
19 Irkutsk 1.44043
20 Lanzhou 1.44549
21 Hangzhou 1.46245
22 Kandahar 1.47257
23 Xi'an 1.47352
24 Changsha 1.49675