Back English

Rank

Word

L2 Distance

0 Yunnan 0.0
1 Fujian 0.798149
2 Xinjiang 0.934305
3 Shandong 0.940728
4 Qinghai 0.991222
5 Hunan 1.13965
6 Shanxi 1.16558
7 Gansu 1.19545
8 Sichuan 1.24635
9 Guangdong 1.25558
10 Hainan 1.37661
11 Heilongjiang 1.37842
12 Guangxi 1.42942
13 Chongqing 1.43694
14 Hubei 1.43927
15 Henan 1.48372
16 Hebei 1.48848
17 Jilin 1.49196
18 Palawan 1.49748
19 Tianjin 1.52011
20 Ningxia 1.60377
21 Ryukyu 1.62703
22 Hangzhou 1.62925
23 Wuhan 1.69761
24 Manipur 1.70583